Autonvuokraussopimuksen ehdot

Vuokrattaessa autoa CITY Car Rentistä luottokorttia ei tarvitse olla, myös pankkikortti sopii.
Vuokrattaessa ajoneuvoa takuumaksu on 200 euroa ja se varataan pankkikortiltasi. Tätä summaa ei vähennetä tililtäsi ajoneuvoa vuokrattaessa, vaan se varataan

Lisajuhte lisamine rendilepingusse tasuta!

Autorendi lepingu lisa – CITY Autorent (edaspidi rendileandja) – sõiduki rendilepingu üldtingimused
Lepingul märgitud vastutav isik (edaspidi rentnik)

1. City autorent (rendileandja) rendib sõidukeid vähemalt 19 aastasele juhiluba omavale isikule. Rendilepingu saab sõlmida isik, kellel on kehtiv juhtimisõigus. Rentimiseks on vajalik kaasa võtta kehtiv juhiluba; pass või id kaart ning isiklik piiranguteta pangakaart (VISA, Mastercard). Lepingut ei saa sõlmida Maestro pangakaardiga. Rendilepingu kohaselt rendib rendileandja lepingus märgitud sõiduki vastavalt rendilepingus märgitud tingimustel. Rentnik on kohustatud tasuma ettemaksu kogu rendiperioodi eest koos tagatisrahaga vastavalt lepingul märgitud summale.

2. Sõidukites on keelatud suitsetada ja tarbida alkohoolseid jooke. Keelu eiramisel leppetrahv 200EUR.

3. Rentnik peab enne sõiduki oma valdusesse võtmist visuaalselt üle vaatama ja veendume selle sobilikkuses, tingimustele vastavuses ning korrasolekus. Allkiri lepingul tähendab hilisemate pretensioonide puudumist ja nõustumist lepingul märgitud tingimustega.

4. Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.

5. Rentnik on kohustatud teavitama liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, vigastustest ja/või mõnest muust rendisõidukiga toimunud intsidendist koheselt (kohapealt lahkumata) Rendileandjat ja viimase nõudmisel päästeametit või politseid. Rentnik ei tohi pärast intsidendi toimumist ilma Rendileandja nõusolekut saamata aktsepteerida võimalikku vastutust ega vabastada kedagi võimalikust vastutusest. Klient on kohustatud üles märkima intsidendis osalejate ja/või tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid ega tohi piirduda üksnes suulise informatsiooni kogumisega. Eeltoodu eiramisel vastutab rentnik täielikult tekkinud kahju eest, samuti kaotab kehtivuse ka Kaskokindlustus ja rakendatakse leppetrahv summas 290EUR.

6. Liiklusõnnetusest, vargusest või kolmanda isiku tahtlikust või õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus (s.h. omavastutuse määra).

7. Tehnilise rikke korral tuleb 24 tunni jooksul teavitada rendileandjat, kes annab juhiseid või kõrvaldab rikke esimesel võimalusel. Sõiduki rikkest tingitud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu Rendilaendja poolt hüvitamisele. Võimaluse korral tagab Rendileandja vahetusauto Eesti piires. Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 10 protsendilist hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendileandjal puudub võimalus Sõiduki asendamise teisega.

8. Sõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma eelneva rendileandja kirjaliku loata keelatud. Vastasel juhul on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi summas 900EUR.

9. Peale rendilepingu sõlmimist läheb vastutus autodokumentide eest üle Rentnikule. Autodokumentide ja väärtuslike esemete autosse jätmine on keelatud. Autodokumentide kaotuse korral nõuab CityAutorent trahvi summas 200EUR.

10. Kaskokindlustuse puhul on omavastutus vastavalt sõidukile või lepingutingimustele alates 350EUR, lepingus (märge osas F). Varguse korral on omavastutus märgitud lepingu osas F. Kui kindlustusfirma keeldub juhtumi korral kindlustushüvitise väljamaksmisest, on rikutud lepingu tingimusi või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kõik tekkinud kahjud.

11. Sõidukite rentimisel kehtivad järgmised piirangud päevastele läbisõitudele: sõiduautodele ja väikebussidele 350 km/päevas ja kaubikutele 400 km/päevas. Eesti sisesed äbisõidupiirangud on järgmised: sõiduautodele 3000km/kuus ja väikebussidele 4000km/kuus. Läbisõidupiirangute ületamisel rakendub lisatasu 0,20EUR/km kohta. Piirangut on eelnevalt võimalik kirjalikul kokkuleppel rendileandjaga muuta. Väljaspool Eestit eelneva hinnapakkumise alusel.

12. Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 5% päevas tasumata summalt.

13. Rentnik kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja heale tavale.

14. Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguteks jne. Vastasel korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 1400EUR ja tekitatud kahjude hüvitamist. Ebaseaduslikuks ja tahtlikuks tegevuseks loetakse ka joobeseisundis sõiduki juhtimist.

15. Rentnik on kohustatud Sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes.

16. Rentnik ehk sõiduki eest vastutav isik on kohustatud Sõidukit mitte üle andma kolmandatele isikutele kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul. Kui Rentnik annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täies ulatuses Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju ka juhul, kui sõiduk on kaskokindlustatud ning tasub lisaks leppetrahvi summas 40EUR.

17. Rentnik on rendiperioodi jooksul kohustatud hoolitsema sõiduki eest heaperemehelikult, kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (v.a. avariijuhtumi korral), sellest eelnevalt rendileandjat teavitades. Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide, muude vedelike ja rehvirõhkude olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide, vedelike või rehvirõhu puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remondiga seotud kulud rentnik. Rehvi purunemisel või selle tühjenemisel peab rentnik vea kõrvaldama või rehvi asendama oma kulul, vastasel korral teostab selle lisatasu eest rendileandja.

18. Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.

19. Kahju tekkimisel Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik või lepingujärgne teine juht kohustatud rendiperioodi ajal ja mitte hiljem kui hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta e-posti või tähitud kirja teel.

20. Rentniku kontaktandmete või telefoni muutumisel peab sellest rendileandjat koheselt kirjalikult teavitama.

SÕIDUKI TAGASTAMINE

21. Sõidukit tagastades rendileandjale peavad pooled visuaalselt sõiduki üle vaatama. Juhul, kui rendileandja ei ole sõidukit tagastades kohal, siis see ei vabasta krendilevõtjat vastutusest tekkinud kahjude eest. Tekkinud kahjustused tuleb kirjalikult üles märkida või jäädvustada selge fotona. Rendileandja võib vigastuste või muude ilmnevate puuduste kohta esitada rentnikule nõudeid veel 30 päeva jooksul peale rendiperioodi lõppemist sealjuures ka siis, kui tagatisraha on eelnevalt juba tagastatud. Kaardiga tasutud tagatisraha broneering vabastatakse 1-14 päeva jooksul. Rendileandjal on õigus teha makseid rendilevõtja pangakaardiga (tasuda rendiperioodi makseid, liiklustrahve, leppetrahve jm tekkivaid kulusid seoses rendilepinguga).

22. Sõiduk tagastatakse puhtana või vastavalt kokkuleppele. Tagatisraha tagastatakse või tagatisraha broneering vabastatakse rentnikule 3-14 päeva jooksul peale rendiperioodi lõppu. Tagastades sõiduki väiksema kütusekogusega, maksab Rentnik lisaks puuduolevale kütusele ka tankimistasu 15EUR. Rentnikul on õigus tagastada auto pesemata/koristamata tasudes rendileandjale selle eest 15EUR sõiduauto või 25EUR väikebussi/kaubiku eest (arvatakse maha tagatisrahast või krediteeritakse pangakaardilt). Kui sõiduk vajab tagastamisel salongi keemilist pesu või puhastust, tuleb selle eest Rentnikul tasuda lisaks 35-80EUR.

23. Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki Rendileandjale lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel ettenähtud ajal (kui ei ole eelnevalt kirjalikult lepingut pikendatud). Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud viivitatud aja eest tasuma renti kolm korda kõrgema rendihinna alusel millele lisandub leppetrahv 300EUR. Samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis rendileandjale seoses hilinemisega tekib.

24. Sõidukit ei või hüljata, sõiduki hülgamisel ei kehti automaatselt ka kasko kindlustus (isegi kui on kasko leping sõlmitud) ning rentnik tasub kõik tekkivad kulud ja kahjud, millele lisandub leppetrahv 1500EUR.

25. Auto tagastamisel tasulisse parklasse ilma rendileandja eelneva kirjaliku kokkuleppeta tasub klient kõik parkimisega seotud kulud.
Rendiperioodil saadud ja rentniku poolt tasumata või saadud trahvid nõutakse rentnikult välja, millele lisandub administreerimistasu 15EUR ja käibemaks. Trahvidest millest rentnik rendileandjat ei teavitatud, lisandub ka leppetrahv summas 300EUR.

26. Rentnik vastutab täies ulatuses kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

27. Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel või suurema kütuse koguse paaki jätmisel ei ole rendilevõtjal õigust nõuda ettemakstud või muu summa tagastamist.

28. Maksetingimused. Rendilepingu allkirjastades volitab rendilevõtja (klient) CITY Õigusbüroo OÜ-d tegema makseid tema krediit- ja/või maksekaardilt või muult üürileandja poolt aksepteeritavalt maksevahendilt. Rendilepingu alguses, selle jooksul või hiljem on rendileandjal õigus eelautoriseerida makse summas, mis on võrdne eeldatava üürimaksumuse, antud sõiduki omavastutuse, paagitäie kütuse ning tankimise teenustasu summaga, mis on seotud renditud sõidukiga.
Klient on vastutav kogu üürilepingu maksumuse tasumise eest ka olukorras kui maksjaks on märgitud kolmas osapool.

29. Kahjujuhtumi, avarii või muul põhjusel, kui sõiduk muutub sõidukõlbmatuks, tasub klient sõiduki transportikulud Tallinnasse rendileandja poolt määratud aadressile.

30. Rendileandja poolt on määratud maksimaalne sõidukiirus maanteel 140km/h ja linnas 70km/h. Rendileandja poolt määratud maksimaalse kiirusepiirangu ületamise korral vastutab klient kõikide kahjude eest täies ulatuses. Lisaks tuleb tasuda leppetrahv 690EUR.

31. Lepingu eriramisega seotud kirjavahetuse, telefonikõnede või muude sõiduki kasutamisega seotud rikkumiste eest lisandub Rentnikule administreerimistasu, mis arvestatakse 120EUR tunnihinna ausel (nt. maksmata parkimistrahvide väljanõudmine jne). Miinimum tasu 40EUR.

Rendileping ja selle tingimused jõustuvad sõiduki rendilepingu allkirjastamise hetkest . Rendilevõtja kinnitab allkirjaga, et nõustub renditingimustega, on need kätte saanud ja arusaadavalt läbi lugenud.

Rendileandja: Rentnik: